Deklaracja dostępności

Gminne Przedszkole Nr 2 ,,BAJKA’’ w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

 Gminne Przedszkole Nr 2 ,,Bajka’’ w Sępólnie Krajeńskim.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021.02.01

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Irena Leszcz,  bajkamoja@op.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 388 80 75

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres  do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Gminne Przedszkole Nr 2 ,,BAJKA’’  w Sępólnie Krajeńskim ,ul. Bajkowa 1 , 89-400 Sępólno Krajeńskie

Do budynku prowadzi 5 wejść :

– Wejście główne od ulicy Bajkowej dostępne dla osób niepełnosprawnych

– Jedno wejście od ul. Baczyńskiego

– Jedno wejście od ogrodu

– Dwa wejścia na tyłach budynku przedszkola

Sekretariat znajduje się po lewej stronie po wejściu głównym wejściem do budynku od ulicy Bajkowej.

Na miejscach parkingowych przy ulicy Bajkowej znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Budynek ma konstrukcję parterową.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Przy drzwiach wejściowych, po ich lewej stronie na wysokości 140 cm znajduje się

dzwonek , którym można przywołać pracownika , który udzieli informacji i pomocy

osobie niepełnosprawnej.

RAPORT ZE SPRAWOZDANIA_compressed