Rekrutacja

 

Rekrutacja  dzieci do Gminnego Przedszkola Nr 2 „Bajka”  

na rok szkolny 2024  / 2025

Informujemy ,że przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci   nie uczęszczających aktualnie do placówki , wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych odbywać się będzie  w dniach

        od   19.02.2024 r.      do    08.03.2024 r. do godz 15.00.

Szanowni Rodzice!

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do  Gminnego Przedszkola nr 2 „Bajka” w Sępólnie Krajeńskim

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania  dziecka  do  danej  jednostki  złożonych  do    09.02.2024r       do godz. 15

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2024 /2025 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2018 – 2021 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wnioski  o przyjęcie dziecka do przedszkola  należy pobrać  w  przedszkolu lub ze strony internetowej  i złożyć w określonym terminie (tj. od 19.02. do 08.03.2024r.  do godz 15:00 ).

 

KRYTERIA  PRZYJĘĆ  DO PRZEDSZKOLA

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci :

 • 3, 4, 5, 6 letnie ( urodzone w latach 2018- 2021) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sępólno Krajeńskie

 • Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Sępólno Krajeńskie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 • Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu. Termin : 01.02.2024r. – 09.02.2024 r.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.
 2. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkole wg. swoich preferencji od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane  na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywa się przedszkolem pierwszego wyboru.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru.
 4. Podpis rodzica/ prawnego opiekuna dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty- oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów.
 6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 7. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:” Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia( art. 20t ust. 6 Ustawy o systemie Oświaty.
 8. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja.
 9. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 10. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisji ustala kolejność przyjęć:

a). W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie  Prawo Oświatowe, tzw. kryteria ustawowe:

– wielodzietność rodziny kandydata,

– niepełnosprawność kandydata,

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

b). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego, tzw. kryteria samorządowe:

 1. Wiek dziecka :

– dziecko 6 letnie i starsze – 15 pkt.

– dziecko 5 letnie – 10pkt.

– dziecko 4 letnie – 5 pkt.

– dziecko 3 letnie i młodsze – 0 pkt.

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic/  prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – 10 pkt
 1. Jeden z rodziców/prawnych opiekunów zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

     –  5 pkt.

 1. Rodzeństwo uczęszczające do danej placówki – 3 pkt.
 2. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi:

9 godzin – 8 punktów

8godz. – 6 pkt

7 dni – 4 punkty

6 godz. – 2 pkt.

5 godz. – 0pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, są zawarte we wniosku o przyjęcie do przedszkola.

1) Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej

2) Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki

3) oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 12.03.2024r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń     UWAGA!: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w dniach od 13.03.2024r do 15.03.2024r do godz 15.00
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu. Komisja podaje do  wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w dniu 19.03.2024r.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

– wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

– komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia tego wniosku sporządza uzasadnienie, które powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

– wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

wniosek o przyjęcie
Oświadczenie_o_zatrudnieniu_rodzica
Oświadczenie_o_wielodzietności_rodziny
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.6.2024 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024r.